Obchodování s opcemi

Pro začátek bychom si měli říci, co je to opce, opční právo, a opční trading. Opce je specifický burzovní nástroj, jehož správným používáním lze doplnit vlastní investiční portfolio – avšak kromě zisků mohou přijít i náhlé ztráty.

Opce je v podstatě smlouva mezi mezi prodávající a kupující stranou, přičemž kupující má právo zakoupit, event. prodat podkladové aktivum za sjednanou cenu, a to až do data vypršení smlouvy.

graph-3078545_1280

Držíme-li tedy opce neboli opční termínovaný kontrakt, vzniká nám tak předkupní právo na určité aktivum, které můžeme za předem určenou cenu a v předem určeném čase nakoupit. Jedná se o právo, nikoliv o povinnost.

Hodnotu opce tvoří, mj., právě čas, což znamená, že i když se naše podkladové aktivum nehýbe, je možné i tak na opcích vydělávat – profit z rozpadu času.

Ztratíme-li mezitím o transakci zájem, tak nám předkupní právo zkrátka propadne. Majitel dané věci ji nesmí po dobu trvání opčního práva prodat nikomu jinému.

shares-5279686_1280

Pro obchodování s opcemi je důležitá strike cena a expirace opce.

Kupující platí prodávajícímu opční prémii, což je vlastně cena opce a je odměnou pro prodávající stranu a ta jí zůstává, ať je obchod realizován či nikoliv.

Opční prémie

Opční prémie sestává ze dvou složek

  • Vnitřní hodnota opce /intristic value/ – jedná se o zisk, jenž by majitel docílil okamžitým uplatněním opce, tj. koupí nebo prodejem bazického instrumentu za realizační cenu, a současným kompenzujícím obchodem na spotovém trhu.

Vnitřní hodnotu mají jen opce v penězích. Její výše je odvislá od vztahu mezi současnou cenou /spot/ a realizační cenou /strike/. U opcí v penězích jsou pravděpodobné vyšší zisky. Jak roste vnitřní hodnota opcí, opce se stává dražší a investice do ní je méně výhodná, což se projeví v poklesu časové hodnoty.

  • Časová hodnota opce /time value/- jedná se o zpeněžitelnost opce a volatilitu podkladového aktiva. Časová hodnota opce klesá s blížícím se expiračním datem. Nejprudší pokles této hodnoty bývá zpravidla zaznamenán cca dva týdny před splatností.

Opční trading tkví ve správné opční strategii, zvolené v ten správný čas.